2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2009
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2009
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Bảo đảm An toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và an toàn cho các hoạt động nghiên cứu triển khai của Viện KH&KTHN Tên chủ nhiệm: TS. Hoàng Hoa Mai
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009
2. Duy trì hoạt động của mạng máy tính và đường truyền internet của Viện KH&KTHN Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009
3. Duy trì hoạt động Phòng chuẩn liều lượng Quốc gia Tên chủ nhiệm: KS. Vũ Mạnh Khôi
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009
4. Hỗ trợ dự án đào tạo lý thuyết và thực hành về “Ghi Đo Bức Xạ”, “An Toàn Bức Xạ” và “ứng Phó Các Sự Cố Bức Xạ” tại Trung Tâm Đào tạo Thực hành Việt-Nhật, Viện Khoa Học và Kỹ Thuật Hạt Nhân, Hà Nội Tên chủ nhiệm: CN. Vương Thu Bắc
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009
5. Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo sớm bức xạ Tên chủ nhiệm: TS. Đặng Quang Thiệu
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009
6. Nghiên cứu qui trình phân tích tỷ số đồng vị 34S/32S (δ34S) và bước đầu áp dụng trong nghiên cứu nguồn gốc ô nhiễm nước ngầm ở Việt Nam Tên chủ nhiệm: KS. Võ Tường Hạnh
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009
7. Nghiên cứu xây dựng hệ thiết bị phân tích sử dụng kỹ thuật PGNAA với ống phát nơtron Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Tùy
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009
8. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn chung về quan trắc phóng xạ môi trường và chương trình quan trắc phóng xạ môi trường cho 2 địa điếm dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận (phần trên đất liền) Tên chủ nhiệm: CN. Vương Thu Bắc
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009
9. Vận hành, bảo dưỡng các thiết bị nghiên cứu hạt nhân Tên chủ nhiệm: TS. Hoàng Hoa Mai
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2009