2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2010
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2010
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. An toàn bức xạ và hạt nhân Tên chủ nhiệm: Hoàng Hoa Mai
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
2. Chi phí hoạt động Phòng chuẩn cấp II (2010) Tên chủ nhiệm: Vũ Mạnh Khôi
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
3. Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy năm 2010 Tên chủ nhiệm: Nguyễn Văn Cường
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
4. Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy năm 2010 Tên chủ nhiệm: Nguyễn Văn Cường
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 40 triệu đồng
Năm thực hiện: 2010
5. Hỗ trợ các dự án CTBTO và các dự án quốc tế Tên chủ nhiệm: Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
6. Hỗ trợ duy trì trung tâm máy tính Tên chủ nhiệm: Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
7. Hỗ trợ trung tâm đào tạo Việt Nam - Nhật Bản Tên chủ nhiệm: Vương Thu Bắc
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
8. Hoạt động thông tin tư liệu ngành Tên chủ nhiệm: Đặng Hoàn Thành
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
9. Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo sớm bức xạ Tên chủ nhiệm: Đặng Quang Thiệu
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010
10. Nghiên cứu qui trình phân tích tỷ số đồng vị 34S/32S (δ34S) và bước đầu áp dụng trong nghiên cứu nguồn gốc ô nhiễm nước ngầm ở Việt Nam Tên chủ nhiệm: Võ Tường Hạnh
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2010