2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2011
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2011
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. An toàn bức xạ và hạt nhân Tên chủ nhiệm: Hoàng Hoa Mai
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 112 triệu đồng
Năm thực hiện: 2011
2. Chi phí hoạt động Phòng chuẩn cấp II Tên chủ nhiệm: Vũ Mạnh Khôi
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 84 triệu đồng
Năm thực hiện: 2011
3. Hỗ trợ dự án CTBTO và các dự án quốc tế Tên chủ nhiệm: Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 100 triệu đồng
Năm thực hiện: 2011
4. Hỗ trợ duy trì Trung tâm máy tính Tên chủ nhiệm: Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 72 triệu đồng
Năm thực hiện: 2011
5. Hỗ trợ trung tâm đào tạo Việt Nam - Nhật Bản Tên chủ nhiệm: Vương Thu Bắc
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 150 triệu đồng
Năm thực hiện: 2011
6. Hoạt động thông tin tư liệu ngành Tên chủ nhiệm: Đặng Hoàn Thành
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 50 triệu đồng
Năm thực hiện: 2011
7. Vận hành thiết bị năng lượng nguyên tử Tên chủ nhiệm: Hoàng Hoa Mai
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 60 triệu đồng
Năm thực hiện: 2011