2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2012
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2012
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Nghiên cứu chế tạo Phổ kế gamma xách tay dùng để đo liều và nhận diện đồng vị phóng xạ.(2011-2012) Tên chủ nhiệm: CN. Nguyễn Đức Tuấn
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 650 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
2. Nghiên cứu định lượng mức độ ô nhiễm trong trầm tích biển ở vịnh Hạ Long bằng kỹ thuật hạt nhân; . (2011-2012) Tên chủ nhiệm: KS. Nguyễn Quang Long
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 800 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
3. Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định một số tác nhân gây bệnh đường hô hấp trong bụi khí ô nhiễm (11/2010-10/2012) Tên chủ nhiệm: ThS. Võ Thị Anh
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 600 kinh phí
Năm thực hiện: 2012
4. Nhiệm vụ: Xây dựng phòng thí nghiệm Thủy văn đồng vị đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. (2011-2012) Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hồng Thịnh
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 620 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
5. NVCN: Bảo đảm an toàn bức xạ, hạt nhân tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Tên chủ nhiệm: KS. Vũ Mạnh Khôi
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 230 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
6. NVCN: Hỗ trợ dự án quốc tế, CTBTO tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 150 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
7. NVCN: Hỗ trợ dự án quốc tế, CTBTO tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 170 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
8. NVCN: Hỗ trợ hoạt động mạng An toàn hạt nhân Châu Á Tên chủ nhiệm: CN. Phạm Tuấn Nam
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 50 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
9. NVCN: Hỗ trợ hoạt động Phòng chuẩn đo liều phóng xạ Tên chủ nhiệm: KS. Nguyễn Phương Dung
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 100 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
10. NVCN: Hỗ trợ hoạt động trung tâm máy tính Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 80 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012