2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2013
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2013
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Nhiệm vụ: Nghiên cứu tìm hiểu một số phương pháp pháp tính toán trong phân tích các đặc trưng vật lý đối với lò năng lượng Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tuấn Khải
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 280 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014
2. NV: Thu thập thông tin tư liệu và đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Nghiên cứu hạt nhân với 30 năm vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt Tên chủ nhiệm: PGS. TS Nguyễn Nhị Điền
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 350 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
3. NV: Thu thập, phân tích tổng hợp cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Khoa học công nghệ hạt nhân Tên chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Minh
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 350 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
4. NVCN: Bảo đảm an toàn bức xạ, hạt nhân tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Tên chủ nhiệm: KS. Vũ Mạnh Khôi
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 130 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
5. NVCN: Hỗ trợ hoạt động mạng An toàn hạt nhân Châu Á Tên chủ nhiệm: CN. Nguyễn Tuấn Nam
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 50 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
6. NVCN: Hỗ trợ hoạt động Phòng chuẩn đo liều phóng xạ Tên chủ nhiệm: KS. Hồ Quang Tuấn
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 100 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
7. NVCN: Hỗ trợ hoạt động trung tâm máy tính Tên chủ nhiệm:
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 120 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
8. NVCN: Hỗ trợ Trung Tâm Đào tạo Việt Nam - Nhật Bản tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân. Tên chủ nhiệm: TS. Vương Thu Bắc
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 105 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
9. NVCN: Phòng cháy chữa cháy tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Tên chủ nhiệm: KS. Lê Trung Kiên
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 130 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
10. NVCN: Thông tin tư liệu ngành tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Tên chủ nhiệm: KS. Đặng Hoàn Thành
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 41 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013