2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2015
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2015
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Tính toán một số các đặc trưng neutron của vùng hoạt lò phản ứng VVER-1000 Tên chủ nhiệm: ThS. Trần Việt Phú
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 570 triệu đồng
Năm thực hiện: 2015