2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2017
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2017
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Tiếp nhận 21 nguồn phóng xạ đã qua sử dụng từ các cơ sở bức xạ phục vụ quản lý tập trung đảm bảo an toàn, an ninh tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Quyết
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí: 300.000.000 VNĐ
Năm thực hiện: 2018