2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2016
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước Năm 2016
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ Tên chủ nhiệm: TS. Đặng Quang Thiệu
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí: 4.100.000.000
Năm thực hiện: 2016
2. Nghiên cứu phát triển kỹ thuật đo liều bức xạ nơtron Tên chủ nhiệm: TS. Trần Ngọc Toàn
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí: 9.230.000.000VNĐ
Năm thực hiện: 2017