2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2015
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước Năm 2015
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Nghiên cứu cấu trúc và phân rã β kép của hạt nhân dựa trên các phản ứng trao đổi điện tích, chuyên nucleon và tán xạ (p,p’) trong vùng năng lượng lớn hơn 100 MeV/nucleo. Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tuấn Khải
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2015
2. Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của phóng xạ phát ra từ nhà máy điện hạt nhân trong điều kiện hoạt động bình thường và khi xảy ra sự cố, tai nạn theo các cấp độ khác nhau. Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tuấn Khải
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí: 3.285.000.000
Năm thực hiện: 2015
3. Nghiên cứu thiên văn vô tuyến từ mặt trời đến các thiên hà ở xa Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tuyết Nhung
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí: 787.000.000
Năm thực hiện: 2015
4. Nghiên cứu vật lý các hạt nhân không bền trong phạm vi phòng thí nghiệm liên hợp quốc tế Việt-Pháp LIA Tên chủ nhiệm: ThS. Lê Xuân Chung
Cấp quản lý: Nhà nước
Kinh Phí: 2.500.000.000
Năm thực hiện: 2015