3 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Đề tài, dự án đã triển khai