Thư viện » Physical Review A
STT Tên Quyển Số/Biên tập Năm
51 Physical Review A - General Physics 20 1-3 1979
52 Physical Review A - General Physics 20 4-6 1979
53 Physical Review A - General Physics 21 1-3 1980
54 Physical Review A - General Physics 21 4-6 1980
55 Physical Review A - General Physics 22 1-3 1980
56 Physical Review A - General Physics 22 4-6 1980
57 Physical Review A - General Physics 23 1-2 1981
58 Physical Review A - General Physics 23 3-4 1981
59 Physical Review A - General Physics 23 5-6 1981
60 Physical Review A - General Physics 24 1-2 1981
61 Physical Review A - General Physics 24 3-4 1981
62 Physical Review A - General Physics 24 5-6 1981
63 Physical Review A - General Physics 25 1-2 1982
64 Physical Review A - General Physics 25 3-4 1982
65 Physical Review A - General Physics 25 5-6 1982
66 Physical Review A - General Physics 26 1-2 1982
67 Physical Review A - General Physics 26 3-4 1982
68 Physical Review A - General Physics 26 5-6 1982
69 Physical Review A - General Physics 27 1 1983
70 Physical Review A - General Physics 27 2 1983
71 Physical Review A - General Physics 27 3 1983
72 Physical Review A - General Physics 27 4 1983
73 Physical Review A - General Physics 27 5 1983
74 Physical Review A - General Physics 27 6 1983
75 Physical Review A - General Physics 28 1 1983
76 Physical Review A - General Physics 28 2 1983
77 Physical Review A - General Physics 28 3 1983
78 Physical Review A - General Physics 28 4 1983
79 Physical Review A - General Physics 28 5 1983
80 Physical Review A - General Physics 28 6 1983
81 Physical Review A - General Physics 29 1 1984
82 Physical Review A - General Physics 29 2 1984
83 Physical Review A - General Physics 29 3 1984
84 Physical Review A - General Physics 29 4 1984
85 Physical Review A - General Physics 29 5 1984
86 Physical Review A - General Physics 29 6 1984
87 Physical Review A - General Physics 30 1 1984
88 Physical Review A - General Physics 30 2 1984
89 Physical Review A - General Physics 30 3 1984
90 Physical Review A - General Physics 30 4 1984
91 Physical Review A - General Physics 30 5 1984
92 Physical Review A - General Physics 30 6 1984
93 Physical Review A - General Physics 31 1 1985
94 Physical Review A - General Physics 31 2 1985
95 Physical Review A - General Physics 31 3 1985
96 Physical Review A - General Physics 31 4 1985
97 Physical Review A - General Physics 31 5 1985
98 Physical Review A - General Physics 31 6 1985
99 Physical Review A - General Physics 32 1 1985
100 Physical Review A - General Physics 32 2 1985
1
2
3
4
5