VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Nghiên cứu, Phát triển

Đề tài, dự án đã triển khai

Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước năm 2011
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của phóng xạ phát ra từ nhà máy điện hạt nhân trong điều kiện hoạt động bình thường và khi xảy ra sự cố tại hai cấp độ khác nhau: cấp độ 1: Anomaly và cấp độ 3: Serious Incident; 2011-2014
 

 
 

Kết quả nổi bật

Kết quả thực hiện đề tài cấp Cơ sở “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dòng nơtron lên thùng lò phản ứng VVER” Kết quả thực hiện đề tài cấp Cơ sở “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dòng nơtron lên thùng lò phản ứng VVER”
Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dòng nơtron lên thùng lò phản ứng VVER” do ThS. Nguyễn Hữu Tiệp làm chủ nhiệm được phê duyệt giao thực hiện trong thời gian 1 năm từ 1/2017 đến 12/2017 với tổng kinh phí là 60 triệu đồng.
 

 

Bài báo quốc tế đã đăng tải

Danh mục bài báo quốc tế đã đăng tải năm 2017
1. Nancy Paul, L. X. Chung, B. D. Linh, et al. “Are There Signatures of Harmonic Oscillator Shell Gaps Far from Stability? –First Spectroscopy of 110Zr” Phys. Rev. Lett. 118, 032501 (2017). 2. F. Flavigny, et al., L.X. Chung, B. D. Linh. “Shape Evolution in Neutron-rich Krypton Isotopes beyond N = 60: First spectroscopy of 98,100Kr” Phys. Rev. Lett. 118, 242501 (2017). 3. L. Olivier, L. X. Chung et al. “Persistence of the Z=28 Shell Gap Around 78Ni: First Spectroscopy of 79Cu”, Phys. Rev. Lett. 119, 192501 (2017).